Alfa Bank Boris Krasnojenov +7(495)795-36-12 bkrasnozhenov@alfabank.ru Aton Andrey Lobazov +7(495)213-03-37 andrey.lobazov@aton.ru BCS Kirill Chuyko +7(495)785-53-36 kchuyko@msk.bcs.ru Veles Capital Vasiliy Danilov +7(495)258-19-88 (ext. 728) VDanilov@veles-capital.ru Gazprombank Igor Goncharov +7(495)428-49-81 igor.goncharov@gazprombank.ru Sberbank CIB Maria Martynova +7(495)665-56-00 (ext. 68-435) mmimartynova@sberbank.ru Sinara Financial Corporation Dmitry Smolin +7(495)771-70-95 SmolinDV@sinara-finance.ru Tinkoff investments Aleksandr Alekseevskiy +7(993)960-15-00 a.alekseevskiy@tinkoff.ru